ประสานงานโดย... ดร. ประจักษ์ ศรสาล
โทร ๐๘๑-ู๖๗๕๑๖๘๔
e-mail : prachug@gmail.com
กรรมการดำเนินโครงการ
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ
รายชื่อนักเรียนในโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
อาเซียนศึกษา
ศูนย์ SEP
กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
เครือข่ายครู One Tercher OK
เครือข่ายครูบรรจุใหม่
สื่อการเรียนรู้ ASEAN 2556 และ 2557
สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

กรมอาเซียน

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แหล่งการเรียนรู้เมืองกำแพงเพชร
โดย อ.สันติ อภัยราช

 

แหล่งการเรียนรู้ "สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น" ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (SEP: Shopping Education Plaza)
หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
นโยบายหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้
หลักสูตรการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

PowerPoint : ภาษาอังกฤษ

PowerPoint : PISA
(โดย ดร.ประจักษ์ ศรสาลี)

บทบรรยาย : ภาษาอังกฤษ

บทบรรยาย : PISA
(โดย ดร.ประจักษ์ ศรสาลี)

ตัวอย่าง หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

 

วัน/เดือน/ปี
รายการ
24 พฤษภาคม 2557

ทักษะการปฏิบัติงาน ... อย่างครูมืออาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Powerpoint 1 และ Powepoint 2)

24 เมษายน 2557

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รายละเอียด) Powerpoint

23 เมษายน 2557 การนำกฎหมายไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ (รายละเอียด)
7เมษายน 2557 สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและโครงสร้าหลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑) Powerpoint 1 ๒) Powerpoint 2 ๓ ) แบบฟอร์ม๔) เอกสารตัวอย่าง 2
4 เมษายน 2557 ยุทธศาสตร์ “การนิเทศภายในเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา”๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับคณะทำงานกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๕๗( ๗ เมษายน ๒๕๕๗) ๒) ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ทุกคน (๓ รุ่น ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗)
11 มีนาคม 2557 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร" เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพสากล โดยใช้กลยุทธ์ "หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้" One Child OK (รายละเอียด)
11 ธันวาคม 2556 การจัดสรรเงินสนับสนุนค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และการนำเสนอผลงานโครงการ One Child OK (รายละเอียด/ หนังสือนำ/ บัญชีจัดสรร/ ไฟล์ฐานข้อมูล)
2 กันยายน 2556 One Teacher OK ส่งไฟล์ประกอบการบรรยายของ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 1)เกณฑ์และแนวผลการวิเคราะห์(docx) 2) แนวการเขียนรายงานการวิจัย(pptx) 3) แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน(docx)
10 สิงหาคม 2556 ตัวอย่างหน่วยบูรณาการ "อาเซียนศึกษา" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวน์โหลด)
5 สิงหาคม 2556 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กำหนดให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการ "อาเซียนศึกษา" โดยมีเป้าให้นักเรียนทุกคน (รายบุคคลหรือกลุ่มไม่เกิน 4 คน) สร้างความรู้และเสนอความรู้ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2556 และรายงานผลภายใน 30 กันยายน 2556 (หลักสูตรบูรณาการ)
30 กรกฎาคม 2556
กำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC : One Teach OK) และเอกสารความรู้จาก ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (กำหนดการ PLC / หัวข้อการทำรายงานการวิจัย / รูปแบบขั้นตอนการวิจัย) และ PowerPoint ของ ศน. ดร.ประจักษ์ ศรสาลี (ดาวน์โหลด)
20 กรกฎาคม 2556
รายงานความก้าวหน้าโครงการ สสค. (รายงานโครงการ / บทความ/ สรุปของ สสค.)
20 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการใช้แท็บเล็ตพีซียกระดับคุณภาพนักเรียน (รายละเอียด///ดาวน์โหลด)
5 กรกฎาคม 2556
การติดตามการดำเนินงานโครงการ One Child OK ระยที่ ๑ (รายละเอียด///ดาวน์โหลด)
18 พฤษภาคม 2556
ตัวอย่างโปรแกรม MS Excel การจัดทำข้อมูลคุณภาพนักเรียนก่อนดำเนินการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด///ดาวน์โหลด)
17 พฤษภาคม 2556
จัดสรรเงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ "การศึกษาเพื่อเรียนรู้" โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมกับส่งรายชื่อผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา อย่างน้อย ๑ คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามกลยุทธ์ One Teacher OK และการจัดทำข้อมูลนักเรียนด้านคุณภาพก่อนดำเนินงาน (รายละเอียด///ดาวน์โหลด)
11 พฤษภาคม 2556
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนในการแต่งตั้งครูผู้สอนและครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม "การศึกษาเพื่อเรียนรู้" (รายละเอียด///ดาวน์โหลด)
1 เมษายน 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอน
๑. หนังสือเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการ ///ดาวน์โหลด
๒. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
๓. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
๔. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ปก/คำนำ/สารบัญ) ///ดาวน์โหลด
๔.๑ แผนงานการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพสากล ///ดาวน์โหลด
๔.๒ การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพสากล///ดาวน์โหลด
๔.๓ กลยุทธ์หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ "One Child OK" /// ดาวน์โหลด

๔.๔ สรุปผลการศึกษาความต้องการในการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น /// ดาวน์โหลด

๔.๕ ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ///ดาวน์โหลด

๔.๖ ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ "การศึกษาเพื่อเรียนรู้" ///ดาวน์โหลด
๔.๗ ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ " กระบวนการกลุ่มที่เน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย" ///ดาวน์โหลด
๔.๘ ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ "กระบวนการสร้างความรู้และภูมิปัญญา" ///ดาวน์โหลด
๔.๙ ตัวอย่างใบงาน "กระบวนการสร้างความรู้และภูมิปัญญา" ///ดาวน์โหลด
๔.๑๐ สรุปแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ///ดาวน์โหลด
๕. PowerPoint _การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์ OneChild OK ///ดาวน์โหลด
๖. PowerPoint _กระบวนการศึกษาค้นคว้าสู่การสร้างความรู้และภูมิปัญญา ///ดาวน์โหลด
๗. PowerPoint _สรุปแนวทางดำเนินการของโรงเรียน ///ดาวน์โหลด
๘. ตัวอย่างคลิป " การนำสาระการเรียนรู้ประกันภัยรถยนต์...สู่การเรียนรู้ในโรงเรียน" ///ไปชมคลิป
1 เมษายน 2556
ขอให้ทุกโรงเรียนในโครงการส่งรายชื่อบุคลากรผู้สอน รายวิชาเพิ่มเต่ิม "การศึกษาเพื่อเรียนรู้" หรือ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างน้อยห้องเรียนละ ๑ คน เพื่อเข้าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลยุทธ์ "One Teacher OK" โดยด่วน ///ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน (ค่าวัสดุ ใชสอย ตอบแทน)
๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (งวดที่ ๑) หรือ หลังจากจะจัดให้มีรายวิชา "การศึกษาเพื่อเรียนรู้" (ปรับโครงสร้างหลักสูตรแล้ว)
๒. ค่าวัสดุ ใช้สอยในการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (งวดที่ ๒) หรือ หลังมีหลักสูตรรายวิชา การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และได้เปิดการเรียนการสอนแล้ว
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดเปิดโลกวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (งวดที่ ๒) หลังจาก จบการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาเพื่อเรียนรู้ เสร็จแล้ว
14 มกราคม 2556
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ One Child OK ///โครงการ , ใบสมัคร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ One Child OK ///คำสั่ง